Вимоги до статей

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:
- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.
- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
- Необхідно визнавати внесок усіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.
- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.
Статті приймаються англійською (переважно), українською, російською мовами.
Статті перевіряються на плагіат.
Статті проходять незалежне подвійне «сліпе» рецензування: рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про рецензентів.
Статті відхиляються, якщо не відповідають профілю журналу або оформлення не відповідає вимогам.

Вимоги

Подача статті: електронна версія оформляється у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 2,5 см. Жирним шрифтом виділяються підзаголовки у статті; курсив допускається лише у виняткових випадках.
Ілюстрації, включаючи графіки і схеми, мають бути розміщені безпосередньо в тексті. Ілюстрації подаються чорно-білими. Скрізь, де можливо, доцільніше використовувати графіки, а не таблиці.
Таблиці нумеруються (якщо тільки одна таблиця - не нумерується). Слово Таблиця – вирівнюється по правому краю. На наступному рядку Назва таблиці – по центру, усе 10 pt, 1,0 інтервал.
Рисунки нумеруються , розташовуються у тексті за посиланням на рисунок. Умовні позначки розташовуються перед назвою рисунка. Рис. 1 – Назва (усе по центру, 10 pt, 1,0 інтервал).
Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання – по ширині. Абзац – 1,0 см.
Для статей необхідно вказати УДК (розмір 11), ліворуч.
Ініціали та прізвище автора (розмір 11, жирним, прописними, по центру), науковий ступінь та звання (д-р або канд. геогр./с.-г./біол./хім. наук), наукове звання (проф. або доц.) (розмір 11, рядкові). Якщо два і більше авторів, то розміщувати їх прізвища в одну строку. Автори з різних установ мають бути позначені цифрами у верхньому індексі після прізвища.
Повна назва установи та її адреса, на наступному рядку: е-mail та ORCID ID кожного автора - нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал (розмір 10, по центру).
Назва статті (розмір 11, жирним, прописними, по центру). Назва статті повинна бути лаконічною та чітко відповідати викладеному в статті матеріалу.
Далі подати анотацію (не менше 500 знаків) та ключові слова (5-7) мовою статті. Також подати прізвище,повну назву установи та її адреса, назву статті, анотацію та ключові слова англійською й російською мовами: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Анотація повинна бути структурованою для експериментальних статей, а саме, мати такі позиції (жирним): Мета. Методи. Результати. Висновки. Purpose. Methods. Results.Conclusions. Цель. Методы. Результаты. Выводы, відповідно. Анотація англійською має бути розширеною (не менше 1500 знаків).
Ключові слова 5-8 за виключенням елементів, що є у назві статті.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Методи дослідження»), «Результати досліджень», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».
Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.
Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.
У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відбивати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.
У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.
Література обов’язково оформляється згідно ДСТУ 8302:2015, повинна містити також джерела, що опубліковані за останні 5 років: розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання у тексті подаються у квадратних дужках з вказуванням номера у списку літератури. Кількість посилань не менше 15, два посилання мають бути на статті, що опубліковано у попередніх номерах Вісника ХНУ серія Екологія чи Людина та довкілля. Джерела посилань надаються мовою оригінала. З нового рядка надати транслітерацію (References) (кирилиця транслітерується в латиницю - використовувати: для української http://translit.kh.ua/ для російської - http://translit-online.ru/ )) та переклад англійською мовою, який необхідно оформляти згідно міжнародних стандартів (стандарт APA).

ЗРАЗОК:

Література
1.Руденко, Л., Лісовський, С., Маруняк, Є. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні. Український Географічний Журнал. 2016. № 2. С. 3-12. URL:
2. Максименко, Н., Квартенко, Р. Территориальное планирование экологической сети Харьковской области на ландшафтной основе. Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета.
Серия: Естественные Науки, 2013. Т.7. № 160. С.178-186. URL: https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/67c/N%207(160)_24.pdf

References
1. Rudenko, L., Lisovskyi, S. & Marunyak, Ye. (2016). Environmental guideline in priorities of integral planning process in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2, 3-12. https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.003 (In Ukrainian).
2. Maksymenko, N.& Kvartenko, R. (2013). Spatial planning of the ecological network of kharkiv region on landscape basis. Scientific statements of the Belgorod state university. Series: natural sciences, 7(160), 178-186. Retrieved from https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/67c/N%207(160)_24.pdf (In Russian).

Вказати повністю Ім'я По-батькові Прізвище, поштову адресу.
Вказати посаду, місце роботи (факультет, кафедру). Цю інформацію надати трьома мовами.