У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, новим напрямам прикладної екології, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування.

Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Вісник публікує оригінальні фундаментальні та прикладні дослідження, а також оглядові статті. Відносно території дослідження обмежень немає.

Вісник є збірником наукових робіт, який включено до Переліку фахових видань України, для опублікування основних результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата географічних наук.

Галузь науки: географія
Фахова реєстрація
Додаток до Постанови Президії ВАК №1-05/1 від 18.01.07 згідно Постанови Президії ВАК № 1-05/2 від 15.02.2007
Постанова президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5
Наказ МОН № 1328 від 21.12.2015

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування: 2005

Мова: українська, англійська, російська

Періодичність: 2 рази на рік

Founders: V.N. Karazin Kharkiv national university

Founded in 2005

Languages: ukrainian, english, russian

Frequency: 2 issues per year

Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21557-11457P від 21.08.2015.

ISSN 2415-7651 (Online), ISSN 1992-4259 (Print)